Prof. Madhu Sisodia
Qualification: Ph.D
Designation: Professor
Specialization of Subjects: Criminology and Women’s Studies
Email: madhusisodia@gmail.com
Dr. Ziyauddin
Qualification :Ph.D.
Designation :Associate Professor
Specialization of Subjects :Adunik Sikshan Sansthao Me Muslim Sikshak: Ek Samajsatriya Adyayan, Varanasi ke Paripreksh Me
Email :ziyasocio@gmail.com
Dr. Hasan Bano
Qualification: Ph.D.
Designation: Associate Professor
Specialization of Subjects: Women Study
Email: drhasansocio@gmail.com
Dr. Sushma Mishra
Qualification : Ph.D
Designation : Assistant Professor (On Lien)
Specialization of Subjects : Women and Disability Studies
Email : sushmarajan1999@gmail.com
Dr. Neha Chaudhary
Qualification :UGC NET & Ph.D
Designation :Associate Professor
Specialization of Subjects :Gender Study
Email :bhuchaudhary2@gmail.com